X
Product 1

Dynamo, the Data Analyst

Product 2

Gina, the Engagement Executive

Product 3

Grant, the Sales Representative

Product 4

Julie, the Influencer

Regulamin

Regulamin

Zaktualizowane w listopadzie 2023

Niniejsze Warunki korzystania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między tobą, czy to osobiście, czy w imieniu podmiotu („ty”) a WebitFactory SRL („Firma”, „my”, „nas” lub „nasze”), dotyczącą dostępu i korzystania z witryny https://Naratix.ai/ oraz wszelkich innych form mediów, kanałów medialnych, mobilnych stron internetowych lub aplikacji mobilnych związanych, powiązanych lub w inny sposób połączonych z nią (łącznie „Witryna”).

Uzyskując dostęp do strony internetowej pod adresem https://Naratix.ai/, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania, wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu.

CZYM JEST NaratixAI?

NaratixAI wyróżnia się jako unikalne narzędzie do automatyzacji treści. Umożliwia bezproblemowe tworzenie opisów produktów e-commerce poprzez wprowadzenie kodu EAN. Dostosuj te opisy, aby odzwierciedlały głos twojej marki, zaspokajały potrzeby twojej persony klienta, uwzględniały bieżące wydarzenia, takie jak Boże Narodzenie, Wiosenne Wyprzedaże, Czarny Piątek i wzbogacały istniejące dane o produktach.

Poza e-commerce, nasi klienci wykorzystują NaratixAI do szybkiego tworzenia autentycznych artykułów, stron z treściami, a nawet postów w mediach społecznościowych, które mogą być rozpowszechniane wśród szerokiej publiczności milionów obserwujących.

NaratixAI zostało celowo stworzone, aby osiągać następujące cele:

• Opisy produktów e-commerce
• Artykuły blogowe zgodne z marką
• Wzbogacanie danych
• Newslettery e-commerce
• Posty w mediach społecznościowych

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

WebitFactory („my”, „nas” lub „nasze”) świadczy swoje usługi na zasadzie „tak jak jest”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw.

Ponadto, NaratixAI nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, potencjalnych wyników ani niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w związku z takimi materiałami, w tym na jakichkolwiek stronach internetowych powiązanych z tą stroną.

Uznajesz i zgadzasz się, że korzystanie z naszego oprogramowania i usług odbywa się na twoje własne ryzyko. Nie gwarantujemy, że oprogramowanie będzie działać bez przerw, błędów ani że będzie wolne od szkodliwych komponentów.

Nie gwarantujemy żadnych konkretnych wyników z korzystania z naszego oprogramowania. Wydajność i sukces oprogramowania mogą się różnić, a indywidualne wyniki mogą się różnić.

Chociaż możemy oferować wsparcie techniczne dla naszego oprogramowania, nie gwarantujemy dostępności, terminowości ani dokładności jakichkolwiek usług wsparcia lub konserwacji.

Nasze oprogramowanie może integrować się lub polegać na oprogramowaniu lub usługach stron trzecich. Nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za dokładność, niezawodność ani wydajność oprogramowania lub usług stron trzecich.

OGRANICZENIA

W żadnym wypadku NaratixAI ani jego dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za szkody wynikające z utraty danych, utraty zysków lub przerwania działalności gospodarczej, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów znajdujących się na stronie internetowej NaratixAI. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy NaratixAI lub upoważniony przedstawiciel NaratixAI został poinformowany, ustnie lub pisemnie, o możliwości wystąpienia takich szkód. Ważne jest, aby pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, gdzie ograniczenia dotyczące dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe nie są dozwolone, te ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do ciebie.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszystkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne terminy, które mogą mieć zastosowanie do naszej strony lub jakOczywiście, tutaj jest kontynuacja tłumaczenia z warunków korzystania z angielskiego na polski:

• utratę zysków, sprzedaży, działalności gospodarczej, przychodów, przewidywanych oszczędności, możliwości biznesowych, reputacji lub przerwania działalności gospodarczej;
• jakiekolwiek straty pośrednie lub wynikowe.

DOKŁADNOŚĆ MATERIAŁÓW

Materiały przedstawione na stronie internetowej NaratixAI mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. NaratixAI nie może zagwarantować dokładności, kompletności ani aktualności materiałów przedstawionych na swojej stronie internetowej. NaratixAI zastrzega sobie prawo do modyfikowania materiałów na swojej stronie internetowej bez uprzedniego powiadomienia. Należy jednak zauważyć, że NaratixAI nie zobowiązuje się do regularnej aktualizacji tych materiałów.

LINKI I STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Ta strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Korzystanie z wszystkich linków do stron internetowych osób trzecich odbywa się na własne ryzyko. Nie monitorujemy ani nie mamy żadnej kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich i nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących stron internetowych osób trzecich. W zakresie, w jakim takie linki są dostarczane przez nas, są one dostarczane wyłącznie dla wygody, a link do strony internetowej osoby trzeciej nie oznacza naszej aprobaty, przyjęcia lub sponsorowania tej strony internetowej lub afiliacji z nią.

Kiedy opuszczasz tę stronę internetową, niezależnie od tego, czy przez link zawarty na naszej stronie internetowej, czy przez użycie przeglądarki internetowej lub innego narzędzia nawigacyjnego, informacje, które oglądasz, nie są dostarczane przez nas. Nasze warunki i polityki nie regulują korzystania z stron internetowych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści innych stron internetowych, nie mamy nad nimi kontroli i nie monitorujemy ich ani nie przeglądamy ich treści. Link do strony internetowej osoby trzeciej nie oznacza sponsorowania, aprobaty, afiliacji lub poparcia przez NaratixAI połączonej strony internetowej osoby trzeciej lub produktów lub usług tej osoby trzeciej.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Rejestracja na stronie internetowej może być konieczna. Zobowiązujesz się do zachowania poufności swojego hasła i ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane przy użyciu twojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia, odzyskania lub zmiany dowolnej nazwy użytkownika, którą wybierzesz, jeśli według naszego własnego uznania uznamy ją za nieodpowiednią, nieprzyzwoitą lub obraźliwą.

WebitFactory zastrzega sobie prawo do zakończenia, bez wcześniejszego powiadomienia, kont i dostępu członków, którzy naruszają Warunki korzystania ze strony internetowej, zgodnie z tym dokumentem.

OPŁATY I PŁATNOŚCI

Dostęp do niektórych usług na naszej stronie internetowej może wymagać zakupu lub opłaty. Korzystając z Witryny, zgadzasz się na dostarczenie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji dotyczących zakupów i szczegółów konta. Dodatkowo zobowiązujesz się do szybkiej aktualizacji danych konta i płatności, takich jak adres e-mail, metoda płatności i data ważności karty płatniczej, aby ułatwić realizację transakcji i niezbędną komunikację.

Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów lub pomyłek w cenach, nawet jeśli płatność została już zażądana lub otrzymana. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia jakiegokolwiek zamówienia złożonego za pośrednictwem Witryny.

ZMIANY W WARUNKACH

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych Warunków od czasu do czasu bez wcześniejszego powiadomienia. Nasze zaktualizowane warunki będą wyświetlane na stronie (NaratixAI.io) i kontynuując korzystanie i dostęp do strony (NaratixAI.io) po takich zmianach, zgadzasz się być związanymi jakąkolwiek zmianą dokonaną przez nas. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tych Warunków, aby zweryfikować takie zmiany.

 

PRAWA OSÓB TRZECICH

Nikt oprócz strony do tych Warunków nie ma prawa egzekwować żadnego z tych Warunków.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Rumunii. Strony niniejszych Warunków zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów Rumunii.

SIŁA WYŻSZA

Żadna ze stron nie będzie naruszać Umowy w przypadku, gdy nie będzie w stanie wykonać swoich zobowiązań z powodu klęski żywiołowej, wojny, warunków nadzwyczajnych, strajku, aktów terroryzmu, znacznej awarii Internetu, braku możliwości uzyskania zaopatrzenia lub jakiejkolwiek innej przyczyny lub warunku poza jej rozsądną kontrolą; pod warunkiem jednak, że jeśli takie przyczyny lub warunki utrzymują się przez okres dłuższy niż trzydzieści (30) dni kalendarzowych, każda ze stron może rozwiązać Umowę dotkniętą taką siłą wyższą po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej strony.

ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKÓW

NaratixAI oczekuje od wszystkich użytkowników przestrzegania kodeksu postępowania, który odzwierciedla szacunek dla wszystkich stron zaangażowanych i pełne przestrzeganie odpowiednich przepisów prawa. Uzyskując dostęp do tej strony internetowej i korzystając z niej, zobowiązujesz się do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby potencjalnie zakłócić doświadczenia użytkownika, naruszać prawo lub kompromitować integralność naszej społeczności internetowej. Te działania obejmują, choć nie ograniczają się do, powstrzymania się od jakiejkolwiek formy nękania, używania mowy nienawiści, spamu lub innych zachowań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na reputację naszej platformy.

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści na stronie internetowej NaratixAI, w tym między innymi teksty, obrazy, filmy i inne materiały, są chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownikom wyraźnie zabrania się reprodukcji, dystrybucji lub używania jakichkolwiek z tych treści bez uzyskania niezbędnych zezwoleń. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie naszych treści może skutkować podjęciem kroków prawnych.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli masz jakiekolwiek zapytania, obawy lub chcesz zgłosić naruszenia naszych warunków korzystania, uprzejmie prosimy o kontakt z nami. Twoje obawy zostaną rozpatrzone z najwyższą starannością i profesjonalizmem.